- BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 3 điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn quy định: đối với các đơn vị nợ tiền BHXH, BHTN nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đóng đủ BHXH, BHTN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Đối chiếu quy định trên, nếu đã khắc phục nợ BHXH, BHTN thì công ty lập danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quá trình tham gia cho NLĐ kèm theo thông báo của cơ quan BHXH (đã trả cho đơn vị tại thời điểm xác nhận sổ BHXH), sau đó gửi tới cơ quan BHXH để xác nhận bổ sung quá trình đóng cho NLĐ.