Phạm Thị Diệp (TP Hà Nội) hỏi: "Thẻ BHYT của tôi có giá trị sử dụng đến ngày 31-12-2019. Tôi quên chưa gia hạn, nay tôi mua tiếp thời gian còn lại của năm 2020. Vậy tôi có được hưởng 5 năm liên tục không?".

- Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 5 điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng của thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước và nếu có gián đoạn thì tối đa không quá 3 tháng. Như vậy, trường hợp thẻ BHYT năm 2020 của bạn có thời hạn sử dụng sau tháng 3-2020 thì không được coi là tham gia BHYT liên tục.