- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP thì tháng đóng BHTN của người lao động (NLĐ) được tính nếu người sử dụng lao động và NLĐ đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và đã đóng BHTN. Trường hợp NLĐ đã được giải quyết hưởng TCTN, sau khi chấm dứt hưởng TCTN mới được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thì thời gian này được xác định là thời gian đóng nhưng chưa hưởng TCTN theo quy định tại khoản 1 điều 45 Luật Việc làm. Như vậy, khi công ty đóng bổ sung BHTN cho bà thì thời gian này sẽ được cơ quan BHXH xác nhận là chưa hưởng và cộng dồn với thời gian tham gia tiếp đó của bà để tính hưởng TCTN về sau.