BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 41 và điều 45 Luật Việc làm năm 2013, nguyên tắc BHTN là bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHTN, thời gian đóng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN làm căn cứ để hưởng BHTN khi đủ điều kiện hưởng BHTN. Do đó, thời gian đã đóng BHTN mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông Nhơn thì được bảo lưu làm căn cứ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định. Pháp luật về BHTN không quy định về việc rút tiền đã đóng BHTN.