- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 88 Luật BHXH, trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất - kinh doanh dẫn đến việc NLĐ và NSDLĐ không có khả năng đóng BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng. Hết thời hạn tạm dừng đóng BHXH, NSDLĐ và NLĐ tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 điều 122 Luật BHXH. Đồng thời, để hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định ́ 23/2021/QĐ-TTg, trong đó có quy định về việc hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Doanh nghiệp căn cứ vào các văn bản nêu trên để thực hiện thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định.