- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại điều 24 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29-5-2020 thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng TCTN mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng TCTN bao gồm đơn đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và quyết định về việc hưởng TCTN Quyết định về việc hưởng TCTN là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu. Như vậy, ông Tính có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng TCTN, thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo quy định nêu trên.