BHXH Việt Nam trả lời: Người lao động và đơn vị sử dụng lao động có thể nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị hỗ trợ vì gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/). Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ gửi hồ sơ sang cơ quan BHXH để giải quyết (đối với dịch vụ công "Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất") và xác nhận (đối với các dịch vụ công khác).

Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ vì gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp cho cơ quan BHXH xác nhận theo quy định tại chương I, II, III Quyết định 23/QĐ-TTg trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam (địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/) hoặc trên phần mềm của nhà cung cấp dịch vụ kê khai BHXH điện tử (I-VAN).