BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 4 điều 2 Luật BHXH 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Khoản 2 điều 4 Luật BHXH 2014 quy định BHXH tự nguyện có các chế độ: Hưu trí và tử tuất. Như vậy, nếu ông không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì có thể tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương nơi cư trú. Điều 87 Luật BHXH 2014 quy định mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện như sau: Người lao động quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: hằng tháng; 3 tháng một lần; 6 tháng một lần; 12 tháng một lần; một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại điều này. Ông có thể liên hệ với cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú hoặc các đại lý thu BHXH tại địa phương để được tư vấn về mức đóng, phương thức đóng và các thủ tục tham gia.