BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 3 điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, đồng thời hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT. Do còn nợ BHXH, BHYT nên công ty phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho ông trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà ông đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT. Ông cũng không thể tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình (đối tượng tự đóng) vì còn ràng buộc hợp đồng lao động với công ty.