Công văn nêu rõ: Luật BHXH năm 2006 có hiệu lực thi hành từ 1-1-2007 đã quy định hai loại hình BHXH là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. BHXH bắt buộc áp dụng đối với CBCCVC (bao gồm cả CBCC cấp xã). BHXH tự nguyện áp dụng đối với NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong đó bao gồm cả đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 quy định CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Công an xã là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc - Ảnh 1.

Lực lượng công an xã tại tỉnh Bình Phước. Ảnh mang tính minh họa

Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với CBCC ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thì Trưởng công an là công chức cấp xã. UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Căn cứ quy định nêu trên, Trưởng công an xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; Phó trưởng công an xã và công an viên mà được HĐND cấp tỉnh quyết định thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì cũng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp không thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì có thể tham gia BHXH tự nguyện. Như vậy, việc thực hiện chế độ BHXH đối với Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã và công an viên đã được quy định cụ thể tại Luật BHXH và các văn bản quy định chi tiết Luật BHXH. Đối với BHYT thì thực hiện theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHYT.

Bộ LĐ-TB-XH đề nghị UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng căn cứ quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản quy định liên quan để thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với các chức danh trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Nội vụ để xem xét giải quyết.

T.Ngôn