Cụ thể, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59 và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2018 - Ảnh 1.

1. Tiền lương

- Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán (Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 1 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH).

2. Các khoản phụ cấp:

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ. (Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH), gồm:

- Phụ cấp chức vụ, chức danh

- Phụ cấp trách nhiệm

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

- Phụ cấp thâm niên

- Phụ cấp khu vực

- Phụ cấp lưu động

- Phụ cấp thu hút

- Các phụ cấp có tính chất tương tự

3. Các khoản bổ sung:

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương (Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH).

Như vậy, có tổng cộng 10 khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2018.

Tin -ảnh: T.Ngôn