Ngoài việc được nâng lương thường xuyên, công chức còn được nâng lương trước thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Chỉ được chọn một trong hai hình thức

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08 năm 2013 của Bộ Nội vụ, công chức được nâng lương trước hạn trong 2 trường hợp: Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Khi có thông báo nghỉ hưu.

Công chức được nâng lương trước hạn mấy lần trong năm? - Ảnh 1.

Theo quy định, công chức chỉ được chọn một trong hai hình thức nâng lương trước hạn

Với mỗi trường hợp nâng lương trước hạn cụ thể, điều kiện, chế độ, tiêu chuẩn… được quy định khác nhau. Trong đó, có thể kể đến:

- Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: Công chức trong trường hợp này phải được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, không vi phạm kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức…

- Khi có thông báo nghỉ hưu: Công chức trong trường hợp này chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, trong thời gian giữ bậc không vi phạm đến mức bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức, đã có thông báo nghỉ hưu…

Đặc biệt, khoản 3, Điều 3 Thông tư 08 nêu rõ: Trường hợp công chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ vừa thuộc đối tượng được xét nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì được chọn một trong hai chế độ nâng lương trước hạn này

Quy định này cũng đồng nghĩa với việc, công chức không thể đồng thời cùng chọn nâng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc trong công tác và nâng lương trước hạn khi nghỉ hưu trong một thời điểm. Do đó, công chức chỉ được chọn một trong hai hình thức nâng lương trước hạn nêu trên.

Không được nâng lương trước hạn liên tiếp

Theo phân tích ở trên, công chức không được đồng thời được nâng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc và khi có thông báo nghỉ hưu trong một thời điểm. Ngoài ra, điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư 08 cũng có quy định: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Công chức được nâng lương trước hạn mấy lần trong năm? - Ảnh 2.

Ngoài việc được nâng lương thường xuyên, công chức còn được nâng lương trước thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định

Do đó, theo quy định thì không được cùng nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu và có thành tích xuất sắc cũng như không được nâng lương trước hạn liên tiếp khi có thành tích xuất sắc 2 lần liên tiếp nhau.

Tuy nhiên, về thời gian để xét nâng lương trước hạn 12 tháng, Thông tư 08 quy định như sau:

- Do lập thành tích xuất sắc: Tính đến ngày 31-12 của năm xét nâng bậc lương trước hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên;

- Có thông báo nghỉ hưu: Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Như vậy, nếu trong 1 năm thời điểm xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc và khi có thông báo nghỉ hưu không đồng thời tại một thời điểm thì công chức có thể áp dụng cả hai hình thức nâng lương trước hạn này.

Theo LuatVietnam