Theo báo cáo viên Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, thách thức đối với CĐ Việt Nam sau khi CPTPP có hiệu lực là vấn đề đa CĐ được quy định và áp dụng tại Việt Nam. Việc này sẽ làm thay đổi cơ bản nhận thức, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, giá trị cốt lõi, truyền thống của tổ chức CĐ. Do vậy, CĐ Việt Nam phải tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tuyên truyền về CPTPP cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo ông Quảng, để tăng cường khả năng hội nhập và thực hiện tốt vai trò đại diện, tổ chức CĐ Việt Nam phải thực hiện 3 khâu đột phá gồm: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh; đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

N.Tú