Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo CĐ các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết 20-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng giai cấp công nhân; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội X CĐ Việt Nam; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để công nhân viên chức, người lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước. CĐ các cấp cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, công nhân viên chức. CĐ cần tăng cường nghiên cứu nâng cao chất lượng, tham gia hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến công nhân; làm tốt công tác xây dựng tổ chức CĐ.

“CĐ cần góp phần đắc lực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh. Là cầu nối giữa giai cấp công nhân, người lao động với Đảng, Nhà nước, CĐ phải phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công nhân để Đảng, Nhà nước có chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

N.Quyết