Tháng 3 vừa qua, công ty hoàn tất thủ tục hưởng chế độ hưu trí khi tôi còn thiếu 8 tháng nữa là đến kỳ nâng lương nhưng công ty không nâng lương trước hạn cho tôi…

Đỗ Thanh Phong (Công ty Hoàng Mai, quận 6, TP HCM)

- Ông Phạm Lê Thành, trưởng phòng hành chính - nhân sự, trả lời: Theo Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH, người lao động đến tuổi nghỉ hưu được xem xét nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian nâng lương thường xuyên nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh. Vào thời điểm nghỉ hưu, ông Phong đang hưởng bậc lương cuối cùng và đã hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 7%. Công ty không xét nâng lương cho ông là đúng quy định.