Theo đó, các cấp Công đoàn (CĐ) phải cụ thể hóa nội dung chỉ thị vào chương trình công tác năm của đơn vị; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là các hoạt động trọng tâm thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên". 

Cụ thể hóa việc học tập đạo đức Bác Hồ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, phải chú trọng nâng chất các hoạt động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVC-LĐ; chăm lo Tết, Tháng Công nhân. Đối với cán bộ CĐ, CNVC-LĐ, phải tự giác học tập, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nói, viết và triển khai đúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tổ chức CĐ vào thực tiễn; xây dựng tác phong công nghiệp, chấp hành pháp luật, nội quy cơ quan. 

N.Hà