Đã hoàn thành công việc

- Ông Trần Minh Vũ, giám đốc công ty, trả lời: Sự việc đúng như anh Phong phản ánh. Tuy nhiên, sau khi phần mềm đưa vào vận hành thì xảy ra một số trục trặc nên công ty muốn anh Phong ở lại để xử lý. Nay anh Phong kiên quyết xin nghỉ việc thì công ty cũng chấp thuận song sẽ yêu cầu anh cam kết về việc bảo hành và giữ lại 10% tiền thù lao để bảo đảm anh Phong thực hiện nghĩa vụ của mình.