Việc tuyên truyền tập trung phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước liên quan đến vấn đề biển, đảo; trong đó bám sát nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; tuyên truyền về những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thông tin về phát triển kinh tế biển và luật pháp quốc tế về biển, đảo liên quan đến Việt Nam. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia cho người lao động.

LĐLĐ quận lưu ý Công đoàn cơ sở cần đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt tổ Công đoàn và linh hoạt lồng ghép vào các hoạt động phong trào sao cho sinh động, thu hút CNVC-LĐ.

T.Nga