Cụ thể, liên kết đào tạo được tổ chức theo 2 hình thức sau: 1- Liên kết phối hợp đào tạo: Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo tham gia giảng dạy một phần chương trình đào tạo, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo; 2- Liên kết đặt lớp đào tạo: Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo.

Đề xuất 2 hình thức liên kết đào tạo nghề - Ảnh 1.

Học viên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng kiến tập tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang

Theo dự thảo, đề xuất quy định trên sẽ không áp dụng đối với các trường hợp sau: Liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài; liên kết đào tạo theo hình thức học từ xa và tự học có hướng dẫn.

Về điều kiện thực hiện liên kết đào tạo, dự thảo cũng nêu rõ, đơn vị chủ trì liên kết đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với ngành, nghề dự định liên kết đào tạo.

-  Quy mô tuyển sinh liên kết đào tạo phải tuân theo các trường hợp sau: Nếu đơn vị đã thực hiện đủ quy mô tuyển sinh/năm của đơn vị được cấp phép thì quy mô tuyển sinh liên kết đào tạo không quá 30% quy mô tuyển sinh được cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nếu đơn vị chưa thực hiện đủ quy mô tuyển sinh/ năm của đơn vị được cấp phép thì quy mô tuyển sinh liên kết đào tạo là phần còn lại của  quy mô tuyển sinh được cấp phép cộng với 30% quy mô tuyển sinh được cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Đối với hình thức liên kết phối hợp đào tạo, đơn vị chủ trì liên kết đào tạo phải có đội ngũ giảng viên, giáo viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 70% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo. Đối với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo, đơn vị chủ trì liên kết đào tạo phải có đội ngũ giảng viên, giáo viên cơ hữu giảng dạy 100% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo.

- Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, chương trình, giáo trình theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Xác định được nhu cầu đào tạo về: số lượng, ngành, nghề đào tạo và trình độ đào tạo.

- Xác định địa điểm đặt lớp phải đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ đào tạo: học lý thuyết, thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

- Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo chỉ được tham gia giảng dạy tối đa 30% nội dung chương trình đào tạo nếu đơn vị chủ trì liên kết đào tạo có yêu cầu, đồng thời phải bố trí cho giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy sinh hoạt chuyên môn với đơn vị chủ trì liên kết đào tạo.

Tin -ảnh: An Chi