UBND TP HCM vừa có tờ trình gởi HĐND TP đề xuất một số chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn.

 Tờ trình nêu rõ: Từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 12 năm 2015, theo quy định của Luật BHXH năm 2006 và các văn bản liên quan, cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Thực hiện Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 -12 -2004 và Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 7- 7 - 2010 của HĐND, UBND TP đã ban hành Quyết định số 339/2004/QĐ-UB ngày 31 -12-2004 và Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 31 - 8-2010 chấp thuận cho cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn được đóng BHXH bắt buộc thông qua việc ký hợp đồng lao động (theo Bộ Luật Lao động) với hệ số 1,86 và được hưởng tất cả các chế độ BHXH bắt buộc (gồm hưu trí; tử tuất; ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Kể từ ngày 1- 1- 2016, Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành, cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, hưởng 2/5 chế độ BHXH bắt buộc là hưu trí và tử tuất (các chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) còn lại là ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không được hưởng) và hàng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở (theo Điều 85).

Đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn - Ảnh 1.

Cán bộ cấp xã, phường ở TP HCM trong một lần tiếp dân

Hiện nay, thành phố có 6.532 cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn trong đó có 2.966 nữ (tỷ lệ 45,41%), 530 cán bộ không chuyên trách là hưu trí (không đóng BHXH). Qua báo cáo của quận - huyện, cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn được hưởng trợ cấp BHXH, từ năm 2010 đến 2015, thì bình quân một năm như sau: Trợ cấp ốm đau 16 người/năm (số tiền trợ cấp 16.745.304 đồng/năm); trợ cấp thai sản 159 người/năm (số tiền trợ cấp 2.100.692.013 đồng/năm); trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 0 người/năm.

Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn, UBND TP trình HĐND TP về chế độ hỗ trợ trợ cấp ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn (có đóng BHXH). 

Nguồn kinh phí hỗ trợ cân đối từ ngân sách TP; mức hỗ trợ (chế độ trợ cấp được tính theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn quy định. Kinh phí chi hỗ trợ hàng năm ước hơn 2,1 tỉ đồng. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 1 -1 - 2018.

T.Hương Ảnh: HOÀNG TRIỀU