Theo dự thảo, người sử dụng lao động (NSDLĐ) là doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định trên; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ BHTN lao động, BNN, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ BHTN lao động, BNN này từ ngày 1-1-2025.

Theo đó, mức đóng BHTN lao động, BNN được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động (NLĐ) và do người SDLĐ đóng. Đối với NLĐ được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình tiền lương đóng vào Quỹ BHTN lao động, BNN căn cứ vào mức tiền lương đóng BHXH. Đối với NLĐ được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH mức tiền lương đóng vào Quỹ BHTN lao động, BNN căn cứ vào mức lương cơ sở.

Đề xuất mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BHTN lao động, bệnh nghề nghiệp - Ảnh 1.

Theo dự thảo, NSDLĐ trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (hành chính sự nghiệp) hằng tháng đóng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ. NSDLĐ hằng tháng đóng 0,7% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ với các trường hợp hồm: NSDLĐ hằng tháng đóng 0,5% trên quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động (TNLĐ) và an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác và đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định; không có vi phạm về AT-VSLĐ trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng; giảm 50% tần suất TNLĐ (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất TNLĐ trung bình 3 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với DN thuộc ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN hoặc giảm 75% tần suất TNLĐ (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất TNLĐ trung bình 3 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với DN còn lại; chi phí thực hiện kế hoạch AT-VSLĐ bình quân trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng bằng ít nhất 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ; đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý AT-VSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Đề xuất mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BHTN lao động, bệnh nghề nghiệp - Ảnh 2.

NSDLĐ hằng tháng đóng 0,3% trên quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Thực hiện việc báo cáo định kỳ TNLĐ và AT-VSLĐ trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác và đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định; không có vi phạm về AT-VSLĐ trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng; giảm 75% tần suất TNLĐ (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất TNLĐ trung bình 3 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với DN thuộc ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN hoặc không để xảy ra TNLĐ (bao gồm cả các trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ 3 năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh đối với DN còn lại; chi phí thực hiện kế hoạch AT-VSLĐ bình quân trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng bằng ít nhất 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ; đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý AT-VSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Trường hợp NSDLĐ hằng tháng đóng 1% trên quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ nếu bị phát hiện khai báo gian dối, làm giả hồ sơ đánh giá về AT-VSLĐ theo kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

H.Lê