Điều chỉnh mức lương cơ sở đóng BHXH

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo bảng lương do nhà nước quy định, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là tổng hệ số lương nhân mức lương cơ sở mới từ tháng 5-2016 (1,21 triệu đồng). Người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 24,2 triệu đồng (20 lần mức lương cơ sở) thì đóng BHXH, BHYT tối đa 24,2 triệu đồng từ tháng 5-2016. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng thực hiện theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1-5. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo), người tham gia BHYT hộ gia đình tham gia BHYT đóng tiền theo mức lương cơ sở mới.

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 24,2 triệu đồng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

Tr.Ngôn