Những trường hợp, cánh tính dưới đây, khi đáp ứng đủ điều kiện, người lao động có thể làm thủ tục nhận tiếp tiền trợ cấp thất nghiệp.

Cách tính thời gian bảo lưu

Khoản 1, điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH xác định thời gian bảo lưu đóng BHTN của người lao động như sau: Thời gian đóng BHTN được bảo lưu = (bằng) tổng thời gian đóng BHTN - (trừ) thời gian đóng BHTN đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo nguyên tắc, mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đóng BHTN.

Điều kiện, cách tính bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo nguyên tắc, mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại khoản 2, điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, các trường hợp người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHTN gồm:

1. Người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khoản 8, điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP nêu rõ, trong 3 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Ông A có thời gian đóng BHTN là 36 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng. Ngày trả kết quả ghi trong phiếu hẹn là ngày 16-3-2020. Tuy nhiên đến hết ngày 18-3-2020, ông A không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Khi đó, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện các thủ tục để hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông A. Thời gian đóng BHTN của ông A được bảo lưu là 36 tháng.

2. Người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Theo khoản 6, điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, sau 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức BHXH nơi đang hưởng trợ cấp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian đóng BHTN tương ứng với số tiền trợ cấp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp .

Ví dụ: Bà B có thời gian đóng BHTN là 36 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà B tính từ ngày 20-2-2019 đến ngày 19-5-2019. Tuy nhiên, đến ngày 19-8-2019 (tức sau 3 tháng kể từ ngày hết hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp), bà B vẫn không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng thứ 3.

Như vậy, thời gian đóng BHTN mà bà B được bảo lưu là 12 tháng (tương ứng với 01 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bà B không đến nhận).

Điều kiện, cách tính bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 2.

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để tính cho lần hưởng trợ cấp tiếp theo là quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

3. Người lao động có tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp này được quy định tại khoản 7, điều 18 Nghị định 28 như sau:

Người lao động có thời gian đóng BHTN trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng.

Ví dụ: Ông C có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 47 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng (tương ứng với 36 tháng đóng BHTN). Do đó, thời gian ông C được bảo lưu là 11 tháng đóng BHTN.

4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng

Căn cứ khoản 9, điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP, khi bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp dưới đây thì thời gian đóng BHTN tương ứng với thời gian chưa nhận trợ cấp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo:

Có việc làm; Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc; Bị tòa án tuyên bố mất tích; Bị tạm giam, phạt tù.

Lưu ý, trừ trường hợp người lao động có việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an mà không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm.

Theo LuatVietnam