Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Vấn đề bà hỏi được quy định chi tiết tại điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Theo đó, NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo GPLĐ nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì được gia hạn GPLĐ nếu có nhu cầu, cụ thể: GPLĐ đã được cấp còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày; được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài quy định tại điều 4 hoặc điều 5 Nghị định 152/2020; giấy tờ chứng minh NLĐ nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) theo nội dung GPLĐ đã được cấp. Về trình tự gia hạn GPLĐ, trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày GPLĐ hết hạn, NSDLĐ phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn GPLĐ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) hoặc Sở LĐ-TB-XH đã cấp GPLĐ đó. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn GPLĐ, Bộ LĐ-TB-XH hoặc Sở LĐ-TB-XH gia hạn GPLĐ. Trường hợp không gia hạn GPLĐ thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), sau khi NLĐ nước ngoài được gia hạn GPLĐ thì NSDLĐ và NLĐ nước ngoài phải ký kết HĐLĐ bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho NSDLĐ. NSDLĐ phải gửi HĐLĐ đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn GPLĐ đó.