Ngoài các DN đang gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh phải cắt giảm lao động dẫn đến giảm số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tăng số tiền nợ, cũng có nhiều đơn vị cố tình chây ì, không tham gia hay khắc phục nợ BHXH, làm ảnh hưởng đến quyền thụ hưởng của người lao động.

Năm 2022, BHXH TP HCM đã tổ chức 5.532 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, đề nghị 2.723 đơn vị khắc phục nợ BHXH với số tiền 883 tỉ đồng, thu hồi 3,2 tỉ đồng về Quỹ BHYT; đồng thời ra quyết định xử phạt DN vi phạm hành chính về BHXH, BHYT với tổng số tiền 16,8 tỉ đồng.

C.Hường