Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị CĐ các cấp phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trên tất cả lĩnh vực, sát hợp với từng khu vực và từng đối tượng. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tổ chức hiệu quả phong trào "Năng suất cao hơn, tốt hơn" trong khu vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; phát động phong trào "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt" gắn với cuộc vận động xây dựng "người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; thực hiện Đề án "Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực" trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Các phong trào thi đua phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài triển khai phong trào "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động CĐ" nhằm động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; các cấp CĐ phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm.

T.Hương