Theo ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề cập nhiều vấn đề mới, quan trọng đối với xây dựng, phát triển giai cấp công nhân (CN) và tổ chức Công đoàn. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động là nhiệm vụ cấp bách, vừa thể hiện tính tiên phong của tổ chức Công đoàn - tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp CN, đội tiên phong của Đảng - vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với Đảng, với giai cấp CN, với đoàn viên, người lao động. Việc thực hiện thành công các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng giai cấp CN hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn để đáp ứng tình hình mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 12-6-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW. Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chỉ đạo, định hướng đồng thời là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung của Nghị quyết 02-NQ/TW là sự cụ thể hóa một phần các mục tiêu, nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. "Sau khi xem xét, nghiên cứu, thảo luận, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận thấy việc tích hợp xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị là cần thiết nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo và triển khai thực hiện" - ông Nguyễn Đình Khang nói. Hiện bộ phận soạn thảo chương trình hành động đã nghiên cứu chắt lọc, cụ thể hóa tối đa các nội dung về giai cấp CN, tổ chức Công đoàn được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thành các nhóm chỉ tiêu theo từng giai đoạn với các chỉ tiêu đến năm 2023, 2025, 2030, 2045 và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện.

Tin-ảnh: V.Duẩn