Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho đoàn viên chính sách BHXH tự nguyện.

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18-2-2016 của Bộ LĐ-TB-XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

Đối tượng tham gia, mức đóng BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

NLĐ đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

a) Người lao động (NLĐ) làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1-1-2018; NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1-1-2018 trở đi.

b) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố.

c) NLĐ giúp việc gia đình.

d) Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương.

đ) Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong HTX, liên hiệp HTX.

e) Người nông dân, NLĐ tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình.

g) NLĐ đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.

h) Người tham gia khác.

V ề mức đóng và phương thức đóng của NLĐ tham gia BHXH tự nguyện, Điều 87 Luật BHXH 2014 quy định:

NLĐ hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do NLĐ lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

NLĐ được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

a) Hằng tháng.

b) 3 tháng một lần.

c) 6 tháng một lần.

d) 12 tháng một lần.

đ) Một lần cho nhiều năm về sau vớ imức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

Điều 73 Luật BHXH đã quy định, NLĐ hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

NLĐ đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

T.Ngôn