BHXH Việt Nam trả lời: Điều 2 Luật BHXH quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc phải là NLĐ làm việc theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên (từ ngày 1-1-2018 bao gồm cả người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng); cán bộ, công chức, viên chức; quân nhân; công an; người làm công tác cơ yếu). Điều 85 Luật BHXH quy định NLĐ hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Điều 86 Luật BHXH quy định NSDLĐ hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ theo quy định, cụ thể: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, việc đóng BHXH bắt buộc phải dựa trên quan hệ lao động, thông qua HĐLĐ, quyết định việc làm và tiền lương tháng của NLĐ; đối tượng đóng bao gồm cả NLĐ và NSDLĐ. Do đó, việc đóng BHXH cho 3 năm trước khi được tuyển dụng để chuyển sổ BHXH đóng tiếp tại đơn vị mới là không đúng quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc.