Trước đây, các đơn vị SDLĐ hằng tháng đều làm bằng hình thức thủ công như chuẩn bị chứng từ ủy nhiệm chi, đến ngân hàng hoặc cơ quan BHXH để đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN cho người lao động. Nếu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bên cạnh thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, mỗi tháng đơn vị SDLĐ tiết kiệm được ít nhất 1 ngày công cho việc thực hiện thủ tục này. Theo tính toán của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, nếu chỉ lấy con số 501.044 đơn vị SDLĐ đã có giao dịch điện tử với BHXH thì số tiền tiết kiệm của toàn xã hội sẽ khoảng 1.300 tỉ đồng/năm.

Từ nay đến cuối năm 2020, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình.

D.Thu