- BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) nếu người lao động (NLĐ) đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định và cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Về thủ tục thực hiện, đơn vị cần lập danh sách xác nhận bổ sung quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN (mẫu DS-XNBS) cho NLĐ và gửi theo phiếu giao nhận hồ sơ 620 cho cơ quan BHXH nơi đang đóng để in tờ rời sổ BHXH xác nhận bổ sung.