BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 3 điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ. Như vậy, người sử dụng lao động nên sớm liên hệ với cơ quan BHXH để đóng bù riêng cho NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng để giải quyết chế độ cho NLĐ. Theo Bộ Luật Lao động 2019, từ 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi với nữ và đủ 62 tuổi với nam.