Đột ngột cắt giảm phụ cấp

Bà Võ Thanh Thu, giám đốc công ty, trả lời: Trước đây, công ty trả lương thời gian. Ngoài lương cơ bản, NLĐ được trợ cấp tiền cơm, xăng, độc hại, thâm niên, chuyên cần. Các khoản phụ cấp này được cào bằng cho tất cả công nhân. Tuy nhiên vừa qua, xét thấy việc trả lương và phụ cấp như vậy không tạo động lực cho NLĐ làm việc nên ban giám đốc và Công đoàn đã bàn bạc, thống nhất sẽ thay đổi cách tính lương. Theo đó, chỉ giữ lại tiền cơm trưa, còn tiền lương tính theo năng suất lao động. Nếu NLĐ đạt định mức bình quân sẽ được hưởng lương cơ bản; sau đó, cứ mỗi sản phẩm làm vượt sẽ được tính toán theo hệ số để trả. Nhiều người tổng thu nhập tăng 20% đến 30%. Công ty đã triển khai quy định đến tận tổ sản xuất 30 ngày trước khi áp dụng. Nếu công nhân nào chưa biết thì có thể liên hệ với phòng nhân sự hoặc Công đoàn cơ sở.