CĐ ngành giáo dục đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu khi thực hiện đề án gồm: 100% các cấp CĐ tuyên truyền, vận động và tham gia với người sử dụng lao động, người lao động (NLĐ) trong việc chung tay nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hằng năm, phấn đấu 90% CĐ cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức ít nhất một hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đến hết năm 2023 có trên 70% thỏa ước lao động tập thể ký mới có điều khoản quy định về việc hằng năm doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho NLĐ...

Để đạt các chỉ tiêu trên, các cấp CĐ cần tích cực tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời liên tục phát động các phong trào thi đua, làm tốt công tác khen thưởng để khích lệ NLĐ.

Bên cạnh đó, khi thương lượng với lãnh đạo đơn vị để xây dựng, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, CĐ cơ sở phải kiên trì thương lượng đưa các nội dung về chính sách khuyến khích nâng cao tay nghề và nâng chất nguồn nhân lực vào thỏa ước.

N.Hoàng