Được áp dụng Thông tư 17?

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Thông tư 17 hướng dẫn xây dựng thang - bảng lương, chế độ phụ cấp và chuyển xếp lương cho người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (không bao gồm tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) trong công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Như vậy, công ty TNHH 2 thành viên (không phải công ty nhà nước) không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng Thông tư 17 để xây dựng thang - bảng lương. Tuy nhiên, công ty bạn có thể vận dụng các hướng dẫn trong thông tư để xây dựng thang - bảng lương; phụ cấp và chuyển xếp lương cho NLĐ tại đơn vị mình.