Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Khi tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ sẽ được hưởng chế độ TNLĐ. Bên cạnh đó, pháp luật lao động cũng quy định khi xảy ra TNLĐ, NSDLĐ có trách nhiệm thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT; trả đủ tiền lương trong thời gian NLĐ nghỉ việc để điều trị.

Được bồi thường tai nạn lao động

Ngoài ra, khi TNLĐ xảy ra mà không do lỗi của NLĐ thì tùy tỉ lệ bị suy giảm khả năng lao động mà NSDLĐ phải bồi thường ít nhất bằng 1,5 đến 30 tháng lương cho NLĐ. Trường hợp NLĐ có lỗi thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3, điều 145 Bộ Luật Lao động.