BHXH Việt Nam trả lời: Điểm d, khoản 1, điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định: "… Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng".

Như vậy, trường hợp bà nghỉ việc, dừng đóng BHXH, BHYT bắt buộc và tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình sau 1 tháng thì thời gian tham gia BHYT 4 năm trước đó được cộng nối với thời gian tham gia BHYT hộ gia đình để tính 5 năm liên tục.