- BHXH TP HCM trả lời: Khoản 5 điều 12 Nghị định 146/2020/NĐ-CP quy định thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn thì tối đa không quá 3 tháng. Đối với người lao động đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia BHYT trước khi đi được tính là thời gian đã tham gia BHYT nếu tiếp tục tham gia BHYT khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Như vậy, để được cộng dồn thời gian đã tham gia trước đó để tính 5 năm liên tục thì ông phải tiếp tục tham gia BHYT trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.