Nguyễn Quốc Định (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: "Người lao động (NLĐ) mới tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thời gian dưới 12 tháng có được đưa vào danh sách NLĐ được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề từ quỹ BHTN không?

BHXH Việt Nam, trả lời: Căn cứ khoản 3, mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, một trong các điều kiện để người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ quỹ BHTN khi đóng đủ BHXH cho NLĐ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ. Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp đã đóng đủ BHTN từ 12 tháng trở lên và có một số NLĐ mới tham gia, đóng BHTN dưới 12 tháng thì những NLĐ này vẫn được đưa vào danh sách tham gia đào tạo kỹ năng nghề. Để hoàn thiện hồ sơ, đơn vị sử dụng lao động lập danh sách NLĐ tham gia đào tạo theo Phụ lục 1 kèm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi đang quản lý thu BHXH đối với đơn vị qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Trường hợp đơn vị chưa thực hiện được giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy (gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích). Cơ quan BHXH giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.