BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 6, điều 6, Thông tư 30/2020/TT-BYT, các trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến bao gồm người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo đúng quy định. Như vậy, khi người tham gia BHYT tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ và xuất trình đầy đủ hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám chữa bệnh, giấy chuyển tuyến thì được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT như đúng tuyến.