Hà Thị Vân (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi đã nghỉ việc ở công ty và mới đóng BHXH được 3 tháng (từ tháng 2 đến tháng 4-2020). Tôi muốn đóng BHXH những tháng tiếp theo để hưởng chế độ thai sản có được không? Nếu đóng BHXH tự nguyện, tôi có được hưởng chế độ tiền thai sản như BHXH bắt buộc không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2 điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Khi bà đã tìm được việc làm và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì phải tiếp tục đóng BHXH để làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH sau này. Nếu tại thời điểm sinh con, bà đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì bà được giải quyết hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, đối với những trường hợp có thời gian đóng BHXH dưới 12 tháng trước khi nghỉ việc hưởng BHXH, cơ quan BHXH sẽ tiến hành kiểm tra tại đơn vị sử dụng lao động về việc đóng hưởng BHXH. Trường hợp phát hiện gian lận trong việc đóng và hưởng BHXH quy định tại khoản 4 điều 17 Luật BHXH 2014 sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khoản 1 điều 87 Luật BHXH quy định người tham gia BHXH tự nguyện chỉ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thuộc đối tượng đóng vào các quỹ ốm đau, thai sản. Do đó, thời gian tham gia BHXH tự nguyện không được tính để hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH.