BHXH TP HCM trả lời: Khoản 5 điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia BHYT phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến (Mẫu số 6, Phụ lục ban hành kèm theo nghị định này). Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31-12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị. Như vậy, ở trường hợp ông Phú, giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến khi hết đợt điều trị.