Bùi Cao Nguyên (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) hỏi: "Con tôi đã tham gia BHYT ở công ty cũ, sau khi thôi việc phải nộp lại thẻ BHYT, tới cơ quan mới thì được cấp thẻ mới. Như vậy có bảo đảm tính liên tục của thẻ BHYT không?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 5, điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định: "Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng". Trường hợp con của anh đã có quá trình tham gia liên tục ở đơn vị khác rồi, nếu sau khi ngừng việc mà sang làm việc ngay ở công ty khác thì thời gian tham gia trước đó được cộng với thời gian tham gia sau này để được tính thời gian tham gia liên tục.