Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH, được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Như vậy, bà vẫn được xét nâng lương khi nghỉ chế độ thai sản.