Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động thì NLĐ làm việc không trọn thời gian là người có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của người sử dụng lao động. NLĐ có thể thỏa thuận với NSDLĐ làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động. NLĐ làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như NLĐ làm việc trọn thời gian, không bị phân biệt đối xử.

Căn cứ quy định trên, khi công ty chị Huyền có nhu cầu thuê lao động làm việc không trọn thời gian thì vẫn phải trả lương và bảo đảm các quyền lợi cho họ như đối với NLĐ làm việc trọn thời gian. Mức lương ghi trong HĐLĐ đối với NLĐ làm việc không trọn thời gian phải bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.