Tổ công tác gồm các thành viên Sở Y tế và BHXH Hà Nội, có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp, phân tích thông tin từ cơ quan, tổ chức, cá nhân về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT; giải quyết theo thẩm quyền; đôn đốc giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện BHYT, hợp đồng khám, chữa bệnh, giám định, tạm ứng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định pháp luật; tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất với UBND TP việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện BHYT.

Tổ công tác cũng trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để giải quyết theo thẩm quyền; rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả giải quyết vướng mắc; tham mưu đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền (trong trường hợp cần thiết) để được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

D.Thu