Chương trình đặt ra một số chỉ tiêu đáng chú ý như: phấn đấu hằng năm có 100% doanh nghiệp (DN) nhà nước và 65% trở lên DN, đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã thành lập Công đoàn (CĐ) cơ sở tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định; phấn đấu có từ 75% trở lên DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã thành lập CĐ cơ sở thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); 100% CĐ cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thương lượng tập thể định kỳ hằng năm theo quy định; thương lượng, ký kết được ít nhất 3 bản TƯLĐTT nhóm DN, TƯLĐTT ngành địa phương...

Hà Nội: Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể - Ảnh 1.

Một buổi thương lượng tập thể giữa LĐLĐ quận Long Biên và doanh nghiệp trên địa bàn quận của TP Hà Nội về các nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể

Để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu nói trên, LĐLĐ TP Hà Nội đề ra 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, đối với việc nâng cao số lượng, chất lượng TƯLĐTT, LĐLĐ TP yêu cầu các cấp CĐ rà soát, lập danh sách các DN đã thành lập CĐ cơ sở có từ 25 lao động trở lên lấy đó làm căn cứ giao chỉ tiêu ký kết TƯLĐTT tới từng CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Những DN đang hoạt động, đã thành lập CĐ cơ sở nhưng chưa ký kết TƯLĐTT thì CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ CĐ cơ sở thương lượng tập thể, tiến tới ký kết TƯLĐTT. Những DN đang hoạt động, chưa thành lập CĐ cơ sở thì CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đại diện tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

D.Thảo