Theo BHXH Việt Nam, chính sách BHXH thời quan qua không ngừng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế; theo đó đối tượng tham gia BHXH cũng dần được mở rộng. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH mới chỉ đạt hơn 24% lực lượng lao động (tương đương 28% lực lượng lao động trong độ tuổi), tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHXH bình quân các năm chỉ khoảng 6%.

Trong khi đó, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020 và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020. Các mục tiêu Nghị quyết này đã nêu rõ Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện. Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp...

Ðể bảo đảm tính bền vững cũng như tăng độ bao phủ chính sách BHXH, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất hai phương án chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến năm 2020 đối với từng tỉnh, thành phố.

Theo đó, phương án một là phân bổ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng tỉnh, thành phố theo tỷ trọng bình quân (giai đoạn 2012- 2015) người lao động (NLĐ) đang tham gia BHXH so với cả nước. Ðể thực hiện phương án này, Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp BHXH Việt Nam căn cứ số liệu thực tế xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cụ thể đối với từng tỉnh, thành phố, trên cơ sở đó trình Chính phủ quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2018 - 2020 đối với từng tỉnh, thành phố. UBND các tỉnh căn cứ chỉ tiêu trên trình HÐND cùng cấp thông qua chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chỉ tiêu này tại địa phương.

Hai phương án phát triển đối tượng tham gia BHXH - Ảnh 1.

Phương án hai là phân bổ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên cơ sở thống kê, dự báo số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc của từng địa phương

Phương án hai là phân bổ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên cơ sở thống kê, dự báo số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc của từng địa phương. Ðể thực hiện phương án này, các địa phương cần nắm được số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và số lao động thực tế đang làm việc trên địa bàn, trên cơ sở đó thống kê chính xác và dự báo được số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn. Chỉ tiêu cụ thể từng năm sẽ là: Năm 2018 là 90%, năm 2019 là 95% và năm 2020 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đạt 100% số lao động thuộc diện tham gia. Với phương án này, Bộ LĐ-TB-XH chủ trì phối hợp BHXH Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2018- 2020 đối với từng tỉnh, thành phố.

Tin -ảnh: Đ.Viên