BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì những đối tượng sau được quỹ BHYT thanh toán 100% khi đi khám chữa bệnh BHYT đúng quy định: Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH. Trường hợp người lao động (NLĐ) có thời gian tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên và có chi phí đồng chi trả khi đi khám chữa bệnh BHYT trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được cấp giấy miễn cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT và không phải đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT cho những lần tiếp theo trong năm. NLĐ có thể liên hệ với UBND nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn giải quyết.