Theo dự thảo Thông tư, đối với cán bộ, công chức, viên chức… công thức tính mức lương như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 1 -7 - 2020 = Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, công thức tính như sau:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1 -7 - 2020 = Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1-7-2020 - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH TP HCM trong giờ làm việc

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức dưới đây:

Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1 -7 - 2020 = Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an…

.

K.An ẢNH: HOÀNG TRIỀU